NAZIV:  Turistična vzgoja (enoletni predmet)

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Tatjana Gornik

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta ali 1 uro tedensko celo šolsko leto)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7., 8. in 9. razreda

CILJI: Učenci

  • Učenci se bodo seznanjali z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju,

  • odkrivali in vrednotili tiste sestavine življenja v domačem kraju, ki bi lahko obogatile obiskovalce,

  • razmišljali, kako bi kulturno dediščino domačega kraja izkoristili v turizmu,

  • na terenu spoznavali turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih,

  • spoznavali načine pridobivanja in posredovanja informacij o turizmu in v turizmu,

  • spoznavali turistično društveno dejavnost domačega kraja,

  • razvijali sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja (vodenje).

METODE DELA:

Temeljni namen predmeta je razviti pri učencih pozitivni odnos do turizma in turistov. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci pri delu pregledujejo in uporabljajo literaturo, obiščejo turistično informacijski center, fotografirajo, kartirajo in opišejo kulturne spomenike v domačem okolju, pripravijo prospekt in zloženko za domači kraj, izdelajo turistični spominek. Učenci lahko pripravijo krajšo ekskurzijo, kjer bodo pokazali svoje sposobnosti turističnega vodenja in katalog turističnih zanimivosti domačega kraja.

Dostopnost