NAZIV: MULTIMEDIJA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Klemen Kovačič

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 8. razreda

PREDSTAVITEV:
Multimedija predstavlja drugega od treh sklopov izbirnega predmeta Računalništvo. V tem sklopu se učenec uči predvsem učinkovite predstavitve informacije. Spozna, kako različno se lahko ista informacija predstavi in katera predstavitev jo naredi bolj učinkovito. Spoznava, kje vse v vsakdanjem življenju je to prisotno in kako vpliva na njegovo življenje.

Učenci pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

 • spozna program Excel;
 • spoznajo program Power Point;
 • spozna programe za obdelavo slik, zvoka in videa;
 • samostojno izdelajo predstavitev določene teme;
 • učijo se zbirati podatke in pri tem uporabljati tudi optični čitalnik in digitalni fotoaparat;
 • spoznajo pomen barv in kako te vplivajo na sporočilnost posamezne predstavitve;
 • učijo se izpeljati predstavitev pred skupino.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov je pri spoznavanju multimedije in predstavitev velik poudarek tudi na razvoju kritičnega odnosa do sprejete informacije, kreativnosti, samostojnem delu in delu v skupini.

CILJI:

 • zna obdelati večjo količino podatkov s primernim programom in narisati graf;
 • zna obdelati sliko, zvok in video po podanih navodilih;
 • izdela kvalitetno predstavitev v elektronski obliki;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je večinoma samostojno za računalnikom. Zelo malo je frontalne razlage, veliko več pa je samostojnega reševanja problemov in pisanja poročil o opravljenem delu. Naloge se oddaja preko, za to urejene, spletne aplikacije Moodle. Pomoč pa nudi učitelj med urami predmeta ali pa po elektronski pošti in preko forumov v Moodlu.

OCENJEVANJE:

Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih oddaja v spletno učilnico.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, pravilnost upoštevanja navodil, pravilnost izvedbe vseh korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka. Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen.

Dostopnost