NAZIV: UREJANJE BESEDIL

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Klemen Kovačič

NAČIN IZVAJANJA: 35 ur (2 uri tedensko pol šolskega leta)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 7. razreda

PREDSTAVITEV:
Pri predmetu Urejanje besedil se učenci seznanijo z računalnikom, spoznajo njegovo notranjo zgradbo ter pridobijo osnovna znanja, ki jih potrebujejo za delo z računalnikom. Pri tem je poudarek na praktičnem znanju zapisovanja, sestavljanja, oblikovanja in posredovanja besedila. Učenci pridobivajo izkušnje predvsem s praktičnim delom:

 • ogledajo si notranjost računalnika in spoznajo njegove notranje komponente;
 • spoznajo operacijske sisteme;
 • naučijo se dela s programom Slikar (narišejo slike, jih vstavijo v besedilo);
 • oblikujejo besedilo (robovi, številčenje strani, zgradba dokumenta);
 • prijavijo se na elektronsko pošto in si odprejo svoj brezplačni elektronski predal.

Poleg učenja in obvladovanja različnih tehničnih postopkov je pri urejanju besedila velik poudarek tudi na razvoju občutka za obliko, doslednost in natančnost, načinu pristopa k problemu in raznolikosti dela.

CILJI:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva ter vlogo in pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologije;
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje in vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov.
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.

METODE DELA:
Delo pri predmetu je večinoma samostojno za računalnikom. Zelo malo je frontalne razlage, veliko več pa je samostojnega reševanja problemov in pisanja poročil o opravljenem delu. Naloge se oddaja preko, za to urejene, spletne aplikacije Moodle (Arnes učilnice). Pomoč pa nudi učitelj med urami predmeta ali pa po elektronski pošti in preko forumov v Moodlu.

OCENJEVANJE:
Pri predmetu pridobi učenec ocene izključno za izdelke, ki jih oddaja v spletno učilnico.
Pri ocenjevanju izdelka vrednotim uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti uporabe računalnika, pravilnost upoštevanja navodil, pravilnost izvedbe vseh korakov, upoštevanje rokov za izdelavo, odnos do dela in seveda estetski izgled končnega izdelka. Vsakega od korakov lahko učenec večkrat popravi, dokler ni z oceno zadovoljen.

Dostopnost