NAZIV: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ANGLEŠČINA

UČITELJ, KI BO IZVAJAL: Teja Čop

NAČIN IZVAJANJA: 70 ur (2 uri tedensko)

KOMU JE NAMENJEN: učencem 1. razreda

PREDSTAVITEV:
Učenje tujih jezikov ob vstopu v prvi razred osnovne šole ponuja učencem model vseživljenjskega jezikovnega učenja. Namen učenja tujega jezika v prvem razredu je senzibilizacija za tuji jezik, ki hkrati spodbuja pozitiven odnos do tujih jezikov in daje učencu možnost celostnega učenja.

Vsebine so primerne starosti učencev in njihovim izkušnjam iz vsakdanjega življenja. V prvem razredu se učenje tujega jezika navezuje s cilji in vsebinami drugih predmetov, gre za medpredmetno povezovanje.

Pouk angleščine v 1. razredu poteka ob igralnih in gibalnih aktivnostih, ki se pogosto menjajo in so prilagojene starostni stopnji učencev. Pri učenju se uporablja veliko konkretnega materiala, slikovnega gradiva.

CILJI:

Poslušanje in slušno razumevanje:

  • Prepozna, da je besedilo v tujem jeziku.
  • Razume pogosto rabljena in z gestami oz. mimiko podprta navodila za delo v razredu.
  • Razume izbrane besede in besedne zveze z znano tematiko na podlagi vidnih in drugih opor.

Govorjenje:

  • Poimenuje konkretni svet okoli sebe.
  • Se sporazumeva po vzorcih.
  • Pritrjuje, zanika, izraža počutje, zahvalo, voščila in dobre želje, vljudnostne fraze.
  • Poje, recitira pesmi, pove izštevanko…

METODE DELA:

Učijo se skozi pesmice, recitacije, zgodbice, igro vlog…
OCENJEVANJE:
Pri neobveznem izbirnem predmetu v 1. razredu se znanje ocenjuje opisno.

Dostopnost