SVET ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Anja Janeš, Tina Kotnik, Mira Artnak Bizjak, pet predstavnikov šole: Renata Miketič, Peter Gradišar, Mirjam Kosten, Klemen Kovačič, Nadja Oberstar in trije predstavniki staršev: Janez Šubic, Marijana Šarić, Alenka Maršič.

Predsednik sveta šole je Peter Gradišar, namestnica pa Marijana Šarić.